Právní dokumenty
Zásady ochrany soukromí a osobních údajů

Zásady ochrany soukromí a osobních údajů v rámci poskytování služeb Aplikace

Společnost datanimals s.r.o., IČ 081 82 914, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zaps. v OR pod sp. zn. C 314372 vedenou u Městského soudu v Praze (dále také jako „DA“), jakožto provozovatel Aplikace a poskytovatel služby Aplikace, jak je blíže specifikována v obchodních podmínkách dostupných na www.profitlink.cz/obchodni-podminky (opens in a new tab) (dále jako „obchodní podmínky“), a dále specifikována na www (opens in a new tab). www.profitlink.cz (opens in a new tab) prohlašuje, že veškeré soukromé a osobní údaje subjektů údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, resp. Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jako „GDPR“) jsou důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s těmito předpisy.

Aplikace slouží podnikatelům pro zlepšení výkonu jejich internetových reklamních kampaní. Je-li podnikatelem fyzická osoba, pak ve vztahu k jejím osobním údajům je jejich správcem DA a její údaje, které jsou osobními údaji, se ze strany DA zpracovávají pouze v rozsahu potřebném pro realizaci smlouvy o poskytnutí služby Aplikace podle obchodních podmínek a souvisejících daňových a jiných úkonů podle právních předpisů. Příjemci osobních údajů, jsou-li zpracovávány, mohou být třetí strany ve smluvním vztahu s DA, ale jen v rozsahu nezbytném pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů či za účelem naplňování oprávněných zájmů správce a v rozsahu nezbytném pro plnění povinností ze smlouvy dle obchodních podmínek a ze smlouvy s poskytovatelem platební brány.

Osobní údaje nejsou zpřístupňovány příjemcům ve třetích zemích ani v rámci mezinárodních organizací.

Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž automatizovaně.

Osobní údaje budou zpracovávány pod dobu platnosti smlouvy týkající se Aplikace a služby Aplikace, jak vyplývá z obchodních podmínek, a po jejím skončení bude s údaji naloženo v souladu s právními předpisy.

Subjekty údajů mají právo na přístup k osobním údajům, což znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá. Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku. Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta nejsou zpracovávány na základě souhlasu.

V případě, že bude klient nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Se správcem osobních údajů, tj. DA, mohou komunikovat subjekty údajů dle GDPR prostřednictvím těchto kontaktů datanimals s.r.o. Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 +420 724 909 424 profitlink@datanimals.com

Informace a údaje týkající se podnikatelů, které nejsou zároveň subjekty údajů dle GDPR se zpracovávají podle obchodních podmínek.

DA prohlašuje, že přijala taková technická a organizační opatření, která zaručují ochranu osobních údajů subjektů dle GDPR, tak aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování nebo jinému zneužití. DA prohlašuje, že přijalo opatření, jimiž splňuje PCI DSS standardy a prohlašuje, že tato opatření bude v případě potřeby aktualizovat tak, aby splňovala PCI DSS standardy po celou dobu používání platební brány třetí strany k platbám za službu Aplikace.

Způsob využítí uživatelských údajů od společnosti Google

Aplikace Profitlink využívá k autorizaci a tvorbě uživatelských účtů službu Oauth společnosti Google LLC. Profitlink získá od společnosti Google jméno, email, obrázek profilu uživatele a na základě potvrzeného souhlasu také Refresh Token umožňující API přístup do Google Ads účtu. Tyto údaje jsou uloženy do databáze aplikace Proftilink pro vytvoření uživatelského profilu a následně použity pro zalogování do aplikace a přístup do Google Ads účtu uživatele, ten je výhradně použit k uploadu offline konverzí a případně k tvorbě konverzního cíle.

Výše zmíněné údaje o uživateli jsou sdíleny jen v nezbytně nutném rozsahu pro zachování funkce aplikace. Sdíleny jsou pouze nezbytně nutné informace (email a jméno) a to pro zajištění funkce applikace jako je platba za službu skrz platební bránu, vystavení faktury a tvorba automatizovaných emailů.

Používání a přenos informací přijatých z rozhraní Google API do jakékoli jiné aplikace se řídí zásadami pro uživatelská data služeb Google API (opens in a new tab), včetně požadavků na omezené použití.

Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2024