Právní dokumenty
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Vymezení pojmů

„DA“ – jako DA je označována společnost datanimals s.r.o., IČ 081 82 914, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zaps. v OR pod sp. zn. C 314372 vedenou u Městského soudu v Praze, která je provozovatelem Aplikace a poskytovatelem Služby.

„Aplikace“ – jako Aplikace je označována webová aplikace Profitlink, provozovaná na ze strany DA na webových stránkách www.profitlink.cz (opens in a new tab), která v oblasti internetové reklamy na základě dat poskytnutých Zákazníkem zajišťuje zpracování těchto dat za účelem optimalizace reklamní kampaně, jejich částečnou vizualizaci a další související činnosti, které jsou blíže popsány na webu www.profitlink.cz (opens in a new tab). Provoz Aplikace a související činnosti s daty je služba poskytovaná ze strany DA Zákazníkovi.

„Zákazník“ – jako Zákazník je označován uživatel Aplikace, jímž je vždy podnikatel. Služba není poskytována spotřebitelům.

„Smlouva“ – jako Smlouva je označována Smlouva podle čl. 2 těchto Podmínek.

„Podmínky“ – označením Podmínky se míní tyto Podmínky v jejich nejaktuálnější verzi, přičemž tyto Podmínky upravují práva a povinnosti DA a Zákazníka v souvislosti s provozem Aplikace.

2. Smlouva

 1. Registrací a odsouhlasením prostřednictvím rozhraní na www stránkách www.profitlink.cz (opens in a new tab) se Zákazník dostane do prostředí Aplikace, přičemž tímto okamžikem uzavírá s DA níže uvedenou smlouvu, která se řídí Podmínkami. Smlouva podléhá českému právu a strany současně vylučují užití kolizních norem, mezinárodních smluv a ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku o poskytování digitálního obsahu.

 2. Podmínkou používání Aplikace je funkčnost zařízení a softwarového vybavení zařízení, které umožňuje její chod či provoz a akceptace těchto Podmínek při registraci a prvním vstupu do prostředí Aplikace.

 3. Pro správné fungování Aplikace musí být Zákazník připojen k internetu. Poplatky za připojení k internetu nese vždy Zákazník podle typu svého připojení a nejsou součástí ceny za službu Aplikace.

 4. Přístup do prostředí Aplikace není geograficky omezen.

 5. Zákazník je povinen se seznámit s Podmínkami, je povinen seznámit se s právy a povinnostmi spojenými s úhradou ceny za služby Aplikace. Zákazník je oprávněn službu Aplikace používat jen pro legitimní obchodní účely a akceptací Podmínek prohlašuje, že není spotřebitelem, ale je podnikatelem.

 6. Na základě této Smlouvy poskytuje DA

  • službu spočívající v chodu Aplikace neregistrovanému Zákazníkovi, přičemž chodem Aplikace se míní fungování registračního prostředí pro neregistrovaného Zákazníka, a spočívá pouze v umožnění registrace Zákazníka a umožnění prvotního seznámení se s Podmínkami.
  • službu zahrnující provoz Aplikace registrovanému Zákazníkovi, poskytne-li DA k tomu takový Zákazník potřebnou součinnost nebo data, vč. osobních údajů, na jejichž základě je nelimitovaný provoz možný, přičemž nelimitovaným provozem Aplikace se míní fungování uživatelského rozhraní Aplikace vč. přihlašování, zpracování dat Zákazníka na základě Zákazníkovi ze strany DA poskytnutého kódu, jehož účelem je sběr dat ve webovém rozhraní Zákazníka, přičemž Zákazník tento sám implementuje do svého webového rozhraní, uchování těchto dat v databázi DA, zobrazení některých dat Zákazníka v uživatelském rozhraní Aplikace, komunikace a přenos dat s rozhraním pro internetovou reklamu Google Ads na základě souhlasu Zákazníka, který musí být rovněž majitelem připojeného reklamního účtu Google Ads.
 7. Zákazník se zavazuje DA zaplatit za službu dle 2.6. odrážka druhá Podmínek dopředu cenu, která je stanovena v ceníku DA za určité období a počet jednotek sledovaných webových rozhraní Zákazníka, přičemž nad rámec této ceny DA zpětně fakturuje rovněž příslušné položky dle ceníku DA, které dopadají na situaci Zákazníka, zejména platbu za poče. a to v české měně. Platba se vždy poskytuje na celé období a počet jednotek, a cena za službu Aplikace náleží DA bez ohledu na to, jestli Zákazník službu Aplikace využívá, nebo ne. Služba dle 2.6. odrážka první Podmínek je poskytována bezplatně.

 8. Cena za službu Aplikace v sobě zahrnuje daně a správní poplatky, není-li v Podmínkách uvedeno jinak.

 9. Cenu za službu Aplikace je možné zaplatit prostřednictvím platební brány, kterou provozuje třetí strana, podle podmínek této třetí strany, a to tak, že Zákazník zadá údaje o své platební kartě. U DA ani v Aplikaci se neuchovávají údaje o platební kartě Zákazníka. Vlastní platba probíhá prostřednictvím platební brány, kterou provozuje třetí strana, a která ověří jí stanovené podmínky pro realizaci platby a jsou-li splněny, pak je platba provedena. Zákazník je v Aplikaci o provedené platbě informován.

 10. DA zajišťuje vydávání daňových dokladů k provedeným platbám. Zajišťuje reklamace týkající se plateb, a to prostřednictvím třetí strany, která realizuje služby platební brány. Zákazník bere na vědomí, že v případě podezření na podvodnou platbu je DA povinna poskytnout potřebné dokumenty k této platbě, zejména, nikoliv však výlučně, fakturační údaje Zákazníka, případně jiné osoby, která je koncovým plátcem.

 11. Fungování Aplikace

  • Zákazníkovi je umožněna registrace na www.profitlink.cz (opens in a new tab)
  • Po registraci je Zákazníkovi přístupné uživatelské rozhraní, k přidání eshopů do Aplikace
  • Propojením eshopu s Aplikací, vložením měřící kódů a propojením s reklamními účty dochází ke zpracování objednávek Aplikací a nahráním zpracovaných dat do reklamních účtů Zákazníka za účelem další optimalizace. Další optimalizace nejsou předmětem služby Aplikace.
  • Aplikace umožňuje Zákazníkovi zobrazit přehledy o fungovaní propojení
 12. DA uděluje Zákazníkovi nevýhradní licenci k Aplikaci bez možnosti udělovat k Aplikaci sublicence. Zákazník je oprávněn Aplikaci používat výhradně za účelem čerpání služeb Aplikace dle 2.6. Podmínek. Zákazník není oprávněn Aplikaci jakkoli měnit, upravovat, šířit, veřejně vystavovat, veřejně prezentovat, není oprávněn zpětně Aplikaci analyzovat, Zákazník není oprávněn odstraňovat z Aplikace informace o autorských právech, ochranných známkách, duševním vlastnictví DA, Zákazník není oprávněn pokoušet se získat neoprávněný přístup ke službám dle 2.6. Podmínek, není oprávněn jakkoliv zasahovat do neuživatelských částí Aplikace, není oprávněn umožnit jakékoli třetí straně, aby z Aplikace měla prospěch, aniž by došlo k úhradě ceny za služby dle 2.6. Podmínek od těchto třetích stran ve prospěch DA. Zákazník není povinen tuto licenci využít.

 13. Porušení Podmínek nebo nevhodné chování Zákazníka vůči DA může vést k jednostrannému okamžitému ukončení možnosti používat Aplikaci a čerpat služby dle 2.6. Podmínek a k okamžitému jednostrannému vypovězení licence dle 2.12. Podmínek. Toto ukončení a vypovězení může provést DA a v přiměřeném rozsahu o tom informuje Zákazníka.

 14. DA je oprávněno kdykoliv přerušit provoz Aplikace a poskytování služeb Aplikace dle 2.6. Podmínek v případě údržby, oprav a aktualizací Aplikace, souvisejících systémů a zařízení zajišťujících provoz Aplikace či souvisejících systémů. DA je oprávněno přerušit provoz Aplikace a poskytování služeb Aplikace dle 2.6. Podmínek Zákazníkovi v případě nadměrného užívání ze strany Zákazníka nebo jiného zneužívání Aplikace ze strany Zákazníka, přičemž o tom, co je, a co není nadměrným užíváním či zneužíváním Aplikace ze strany Zákazníka rozhoduje DA.

 15. DA nenese odpovědnost za obsah zobrazený v Aplikaci. Jedná se o obsah vytvořený na základě dobrovolně poskytnutých dat ze strany Zákazníka. DA je oprávněna, ale nikoliv povinna odstranit obsah a účty obsahující obsah, který je dle uvážení DA urážlivý, obscénní, nezákonný, výhružný, pomlouvačný, hanlivý, pornografický, jinak společensky nevhodný a rovněž obsah porušující práva duševního vlastnictví jakékoliv třetí strany nebo DA. DA neposkytuje žádnou záruku ani ujištění ohledně spolehlivosti Aplikace, kvality, funkčnosti a včasnosti, ani stran dostupnosti služeb Aplikace dle 2.6. Podmínek. DA neposkytuje záruku za vhodnost Aplikace pro potřeby Zákazníka. DA neposkytuje záruku za bezpečnost, dostupnost, za kvalitu služeb ani za ztrátu dat.

 16. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že DA nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo jiné škody či újmy, mimo jiné včetně škod či újem za ztrátu na zisku, poškození dobrého jména, používání, dat nebo jiných nehmotných ztrát (i když DA byla upozorněna na možnost vzniku takových újem), které vyplývají z: (i) používání nebo nemožnosti používat službu nebo služby Aplikace dle 2.6. Podmínek; (ii) nákladů na obstarání náhradního zboží nebo služeb vyplývajících z jakéhokoli zboží, dat, informací nebo služeb zakoupených nebo získaných nebo zpráv přijatých nebo transakcí uzavřených prostřednictvím Aplikace nebo v souvislosti s ní; (iii) neoprávněného přístupu k datům Zákazníka nebo jejich pozměňování; (iv) prohlášení nebo chování jakékoli třetí strany používající Aplikaci; (v) nebo jakékoli jiné záležitosti týkající se služeb či služby Aplikace dle 2.6. Podmínek. Celková souhrnná odpovědnost společnosti DA vůči Zákazníkovi je omezena na částku, kterou Zákazník zaplatil za posledních 6 měsíců před okamžikem rozhodným pro vznik odpovědnosti v souvislosti se službou Aplikace. Výše uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na případy, kdy DA jednala z hrubé nedbalosti nebo úmyslně.

 17. Zákazník bere na vědomí, že Aplikace a její provoz, stejně jako služby Aplikace dle 2.6. Podmínek mohou být stiženy poruchami a zpožděními v důsledku provozu internetu a elektronické komunikace a rovněž v důsledku latence souvisejících systému, umožňujících provoz Aplikace a databáze.

 18. V případě, že Zákazník čerpá službu Aplikace dle 2.6. odrážka druhá Podmínek a uplyne doba, na kterou má uhrazenou cenu za službu Aplikace, může nadále čerpat pouze službu dle 2.6. odrážka první Podmínek až do doby opětovného řádného zaplacení služeb Aplikace dle 2.7. Podmínek.

 19. Zákazník může ukončit službu Aplikace kdykoliv v rámci Aplikace. V takovém případě se Zákazníkovi nevrací již uhrazená cena za službu Aplikace, pokud k ukončení došlo před uplynutím předplaceného období dle 2.7. Podmínek. Zákazníkovi budou doúčtovány všechny položky dle ceníku DA. DA je oprávněno odstranit data Zákazníka do 14 dní od ukončení služby Aplikace. Zákazník může kdykoliv požádat o odstranění jeho dat.

 20. Zákazník bere na vědomí, že zpracování osobních a dalších údajů se řídí pravidly uvedenými na www.profitlink.cz (opens in a new tab)

 21. Zákazník sám poskytuje dobrovolně veškerá data s nimiž DA pracuje, a to rovněž data, která jsou následně zpracovávána automatizovaně a jsou získána prostřednictvím automatizovaného elektronického přístupu k těmto datům, pomocí skriptu, který si Zákazník implementuje do svého webového rozhraní za účelem získávání těchto dat za účelem realizace služby Aplikace. S tím Zákazník výslovně souhlasí. Zákazník rovněž poskytuje DA informace o cenách Zákazníkových služeb či zboží a informace o těchto produktech, dále Zákazník poskytuje DA google refresh token potřebný pro API přístup k Zákazníkovu účtu Google Ads, dále Zákazník poskytuje DA ID jeho reklamního účtu Google Ads a ID Managera, pokud je Zákazníkův účet zanořen ve struktuře účtů Google Ads, dále Zákazník poskytuje DA email, platební a fakturační údaje. S poskytnutím těchto údajů Zákazník souhlasí, a to i pro případ, že by se jednalo o jeho obchodní či jiné tajemství.

 22. DA informuje Zákazníka o změně Podmínek nejpozději 2 týdny přede dnem, kdy má dojít k účinnosti změn. Při prvním spuštění Aplikace po nabytí účinnosti změn je Zákazník vyzván k akceptaci nových Podmínek. V případě, že ze strany Zákazníka nedojde k akceptaci nových Podmínek, nebude možné používat Aplikaci a čerpat služby dle 2.6. Podmínek ani jiné služby Aplikace.

3. Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti dle těchto Podmínek se řídí českým právním řádem s vyloučením kolizních norem, mezinárodních smluv a ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku o poskytování digitálního obsahu.

 2. DA je oprávněna postoupit či převést svá práva a povinnosti z těchto Podmínek a Smluv, jakož i licenci a vše potřebné k poskytování služeb dle 2.6. Podmínek a Aplikace zcela nebo zčásti na třetí osobu dle vlastního uvážení.

 3. Tyto Podmínky v aktuálně platném a účinném znění jsou přístupné také na internetové adrese www.profitlink.cz/obchodni-podminky (opens in a new tab)

 4. Pro účely komunikace mezi Zákazníkem a DA je možno využít následujících kontaktů, přičemž komunikace probíhá v českém jazyce: datanimals s.r.o. Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 +420 724 909 424 profitlink@datanimals.com

 5. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2024